Nad zalewem

Regulamin Ośrodka

REGULAMIN Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku „Nad Zalewem” – Cholerzyn

 1. Ośrodek jest obiektem spółki Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku „Nad Zalewem” sp. z o.o. z siedzibą w Cholerzynie. Teren Ośrodka obejmuje część Zalewu Na Piaskach  położoną w miejscowości Cholerzyn. Dokładny obszar  Ośrodka przedstawia mapa terenu i atrakcji będąca integralną częścią Regulaminu.
 2. Na terenie Ośrodka spółkę reprezentuje kierownik Ośrodka, urzędujący w biurze znajdującym się na terenie Ośrodka w miejscowości Cholerzyn.
 3. Ośrodek jest czynny cały rok, w godzinach od 07.00 do 23.00.
 4. Do korzystania z Ośrodka uprawnione są osoby posiadające bilet wstępu lub kartę wstępu pod rygorem opuszczania terenu Ośrodka. Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są na życzenie pracowników Ośrodka i pracowników Ochrony do okazania biletu wstępu.
 5. Karta wstępu ważna jest do 30.09.2017 i obejmuje wstęp na obszar zamieszczony w sekcji Cennik na stronie www.kryspinow.com.pl
 6. Dzieci w wieku do lat 15-tu mogą przebywać na terenie Ośrodka wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 7. Przebywający na terenie Ośrodka zobowiązują się do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz innych regulaminów obowiązujących na terenie Ośrodka przy korzystaniu z oferowanych atrakcji.
 8. Na terenie Ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli. O zakazie informuje oznakowanie „Zakaz kąpieli”. Brak oznakowania „Zakaz kąpieli” nie oznacza, że w danym miejscu można się kąpać. Zakaz kąpieli obowiązuje na całym terenie Ośrodka. Osoby kąpiące się wbrew w/w zakazowi czynią to na własną odpowiedzialność !!!
 9. Zasady korzystania z atrakcji i urządzeń określają regulaminy i informacje umieszczone przy poszczególnych urządzeniach. Z urządzeń korzystać można tylko i wyłącznie za zgodą i w obecności obsługi urządzenia, z wyłączeniem atrakcji i urządzeń oraz stref bezobsługowych. Obsługa urządzenia ma prawo ze względów bezpieczeństwa i w uzasadnionych przypadkach odmówić danej osobie skorzystania z urządzenia lub atrakcji Ośrodka.

Na terenie Ośrodka czynne są:

 • Szkoła Żeglarstwa – Navigare Yacht Club – kursy na patent żeglarza,
 • Wakeboard – tory do nart wodnych, 2 nitki z wyciągami,
 • wypożyczalnia sprzętu wodnego i rekreacyjnego,
 • boiska do siatkówki plażowej i koszykówki,
 • pole biwakowe,
 • plac zabaw (Przylądek Zabawy),
 • windsurfing,
 • wodne place zabaw,
 • zorbing,
 • parkingi,

* Uwaga – obiekty te posiadają odrębne, wewnętrzne regulaminy.

 1. Używanie jednostek pływających prywatnych na terenie Ośrodka jest zabronione.
 2. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub bycie pod wpływem innego środka odurzającego. Zabrania się również wnoszenia na teren Ośrodka napojów alkoholowych lub innych środków odurzających.
 3. Poza punktami i ogródkami gastronomicznymi obowiązuje zakaz spożywania i sprzedaży alkoholu.
 4. Biwakowanie na terenie Ośrodka jest możliwe wyłącznie w wyznaczonym do tego celu polu przy Karczmie Rohatyna. Za korzystanie z pola biwakowego pobierana jest osobna opłata.
 5. Korzystanie z parkingów, wypożyczalni sprzętu pływającego oraz innych atrakcji znajdujących się na terenie Ośrodka następuje za osobną opłatą.
 6. Wędkowanie na terenie Ośrodka dozwolone jest jedynie dla członków Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie, legitymujących się Kartą Wędkarską, legitymacją członkowską oraz zezwoleniem.  W/w dokumenty  uprawniają wędkarza wraz z osobą towarzyszącą  do bezpłatnego wstępu na teren Ośrodka oraz bezpłatnego wjazdu samochodem. Dokumenty należy każdorazowo okazać  pracownikom Ośrodka podczas wstępu na teren zalewu.
 7. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty pozostawione bez opieki na terenie Ośrodka.
 8. Przebywanie psów na terenie Ośrodka dozwolone jest tylko w kagańcu i na smyczy. Zabrania się przebywania psów na obszarze piaszczystych plaż oraz wpuszczania psów do wody w sąsiedztwie piaszczystych plaż. Każdy właściciel odpowiada za swojego psa na terenie Ośrodka i jest również zobowiązany do posprzątania po nim wszelkich nieczystości.
 9. Na terenie Ośrodka zabrania się jeżdżenia rowerem, motorem, skuterem, samochodem, quadami oraz innymi pojazdami silnikowymi po piaszczystych plażach i terenach zielonych. Ruch pojazdów dozwolony jest wyłącznie w obrębie wyznaczonych parkingów oraz po drodze wewnętrznej, której zarządcą jest Ośrodek.
 10. Prowadzenie działalności handlowej dozwolone jest po uzyskaniu zgody kierownika Ośrodka.
 11. Zabrania się osobom korzystającym z Ośrodka:
 • wchodzenia do wody wbrew zakazom,
 • niszczenia urządzeń i sprzętu Ośrodka,
 • zakłócania wypoczynku osób korzystających z Ośrodka,

. popychanie i wrzucanie innych osób do wody,

. głośnego słuchanie muzyki, radia, CD itp…

 • skakania do wody z wypożyczanego lub z własnego sprzętu wodnego, brzegu, pomostu i wszelkich konstrukcji,
 • zaśmiecania i zanieczyszczania terenu Ośrodka, w tym w szczególności plaży, wody, jak i używania środków chemicznych w zbiorniku wodnym,
 • używania łodzi motorowych,
 • palenia ognisk bez zezwolenia,
 • grillowania na plażach piaszczystych,
 • wysypywania wypalonego węgla z grillów bezpośrednio na teren Ośrodka, czy do plastikowych pojemników na śmieci,

– wchodzenia na drzewa,

– niszczenia zieleni, drzew i krzewów

 1. Zarządca terenu dopuszcza czasowe zamykanie Ośrodka lub wyłączenie jego części z działalności rekreacyjno-wypoczynkowej ze względu na  planowane imprezy sportowe, imprezy rekreacyjne,  eventy oraz inne wydarzenia.  W dniu Imprezy nie będzie możliwości wejścia i wjazdu na teren Ośrodka lub będzie on możliwy na podstawie odrębnych biletów wstępu.
 2. Przed opuszczeniem terenu Ośrodka należy sprzątnąć zajmowane przez siebie miejsce, śmieci wynieść do rozstawionych pojemników na odpady.
 3. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia Ośrodka ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Klienci Ośrodka ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez nie na terenie Ośrodka w stosunku do Ośrodka oraz innych osób korzystających z Ośrodka.
 4. Osoby korzystające z Ośrodka oraz jego atrakcji wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie
  i rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas pobytu na terenie Ośrodka dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeni terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, zdjęć, reportaży, filmów promocyjnych, teledysków, programów telewizyjnych i transmisji audio-wizualnych oraz informacji dotyczących wydarzeń i imprez odbywających się na terenie Ośrodka.
 5. Parkowanie pojazdów mechanicznych na terenie Ośrodka dozwolone jest jedynie w miejscach wyznaczonych. Zabronione jest parkowania samochodów na plaży oraz w pobliżu wody.
 6. Na terenie Ośrodka obowiązują przepisy dotyczące bezpieczeństwa publicznego. Wyspecjalizowane służby państwowe takie jak: policja, straż graniczna oraz żandarmeria wojskowa maja prawo legitymowania i kontroli osób przebywających na terenie Ośrodka.
 7. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane
  z terenu Ośrodka, niezależnie od powiadomienia stosownych organów państwowych. W przypadku usunięcia osoby z terenu Ośrodka z jej winy, nie przysługuje zwrot kosztów biletu.
 8. Nad przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu jak i zasad korzystania z atrakcji o których mowa w ust.7 czuwa Zarządca Ośrodka, jego kierownictwo, personel oraz pracownicy ochrony.
 9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek siły wyższej, sił natury, warunków atmosferycznych, wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nie zawinione przez siebie przerwy w dostawie prądu, gazu, wody lub innych mediów, jak również za wszelkie niedogodności jakie wynikną z tego tytułu,
  a których powstanie nie było zależne od działania bądź zaniechania Ośrodka.
 11. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w działaniu poszczególnych urządzeń/atrakcji spowodowane przeglądami technicznymi, okresowymi bądź doraźnymi, jak i również innymi niezbędnymi działaniami jakie okażą się konieczne w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania urządzeń/atrakcji w Ośrodku.
 12. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie jeżeli uzna to za konieczne lub niezbędne do poprawy obsługi Ośrodka.
 13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017r.
Aktualna pogoda
temp. wody
20°C
Bezpieczeństwo

badanie
wody

kąpielisko
strzeżone

punkt
medyczny

strefa
dla dzieci
Karczma Rohatyna
POLE NAMIOTOWE
WIRTUALNY SPACER
Partnerzy
 
 

Facebook